Underret om svigt

Fortæl os, hvis du har en bekymring eller mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt.

Hvis du oplever et barn, der mistrives og du har brug for råd og vejledning, kan du kontakte Børne- og Familieafdelingen. Se hvordan du underretter os om et barn i mistrivsel og som svigtes samt hvordan en sag forløber.

Underret via NemID

Underret som anonym

Underret som samarbejdspartner/professionel

Underret om ulovligt fravær

Luk alle
Åben alle

De signaler hos børn og unge, der bør give anledning til bekymring, er forskellige og kan afhænge af, hvilken relation du har til barnet eller den unge.

Selvom et barn udviser tegn på vanskeligheder, er det ikke sikkert, at der er problemer. Omvendt er der også børn og unge, som tilsyneladende virker upåvirkede af, at de måske lever under ekstremt vanskelige forhold derhjemme. Derfor er det vigtigt, at du lytter til din fornemmelse og stoler på den, når noget siger dig, at et barn eller en ung har brug for hjælp.

Det kan være tegn på, at et barn har det svært og har behov for hjælp, hvis:

 • Barnet har en uforståelig eller pludselig ændret adfærd
 • Barnet har mærker efter vold
 • Barnet har fysiske tegn på omsorgssvigt som fx manglende renlighed 
 • Barnet udviser ligegyldighed, hjælpeløshed eller passivitet
 • Barnet har lavt selvværd
 • Barnet virker indesluttet eller vedholdende tavst
 • Barnet virker trist, ensom eller depressiv
 • Barnet virker angst, udviser nervøsitet/ængstelse eller umotiveret gråd
 • Barnet går tilbage i udvikling – tisser fx i bukserne efter at være blevet renlig
 • Barnet virker meget ukoncentreret
 • Barnet virker opfarende eller aggressiv
 • Barnet virker ukritisk i sin kontakt med andre
 • Barnet skader sig selv eller har selvmordstanker
 • Barnet har spiseforstyrrelser (sulter sig eller spiser overdrevent)
 • Forældrenes kontakt til barnet er præget af manglende indføling, vrede, bebrejdelser, ligegyldighed eller afvisning
 • Barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare, eller under forhold, der på andre måder er utilfredsstillende fx pga. misbrugsproblemer eller psykisk sygdom hos forældrene

Listen er ikke udtømmende.

Som professionel er det en god idé at drøfte din bekymring med en kollega eller din leder.

Som privatperson har du ikke samme mulighed, men alle er velkomne til at kontakte Børne- og Familieafdelingen for råd og vejledning eller faglig sparring for at få afklaring af en bekymring og handlemuligheder ift. denne. 

Som borger

Du har som borger pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om eller kendskab til at et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, overgreb, misrøgt eller mistrives.

Hvordan underretter jeg som borger

Du kan underrette med dit NemID eller anonymt via selvbetjeningsportalen.

Som borger kan du vælge at være anonym eller stå frem.

Du skal ikke oplyse dit navn og mailadresse, hvis du gerne vil være anonym. Der er ikke formkrav til, hvordan en underretning skal finde sted. Det kan således både være skriftligt, telefonisk, mundtligt, via e-mail, sms etc.

Du har også mulighed for at aflevere din underretning i postkassen hos Opvækst og Læring på adressen Faaborgvej 19, 5854 Gislev.

Som samarbejdspartner/professionel

Hvis du arbejder professionelt med børn og unge har du skærpet underretningspligt.

Du behøver ikke at have konkret viden for at den skærpede underretningspligt træder i kraft. Det handler om, at du har en formodning om, at der er grundlag for bekymring pga. dit kendskab til eller grund til at antage.

Underretningspligten kan ikke tilsidesættes - heller ikke selv om der allerede er et tværfagligt samarbejde i gang omkring et barn. 

Hvordan underretter jeg som samarbejdspartner/professionel

Du skal underrette via underretningsblanket, der sendes som sikker post. Blanketten finder du via den blå fane øverst på siden. 

Ansat i Faaborg Midtfyn Kommune

Som ansat i kommunen kan du sende sikker post direkte fra din arbejdsmail. Du skal sende til opvaekstoglaering-vp@fmk.dk. Denne forbindelse er sikker.

Er der akut brug for hjælp, kan du kontakte den sociale telefonvagt - Dag- og Døgnvagt.

Dagvagt

Den sociale dagvagt kan kontaktes inden for vores åbningstider

Mandage og Tirsdage
kl. 08.00-15.30
tlf. 7253 3000

Onsdage
kl. 08.00-15.30
tlf. 7253 0530

Torsdage
kl. 08.00-17.30
tlf. 7253 3000

Fredage
kl. 08.00-12.30
tlf. 7253 3000

Døgnvagt

Uden for vores åbningstid skal du kontakte Politiet på telefon 114, der herefter kontakter vores døgnvagt.

Døgnvagten tager over i forhold til barnet og arbejder sammen med Politiet om, hvordan den konkrete situation håndteres.

Hvad indeholder beredskabsplanen?

I beredskabsplanen beskrives, hvordan man som ansat eller leder skal reagere, når man får mistanke om at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Hvem er målgruppen for beredskabsplanen?

Beredskabsplanen retter sig mod alle medarbejdere og ledere, der er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune samt alle, der i gennem deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder eksempelvis ledere og ansatte i:

 • dagplejen
 • dagtilbud
 • skoler
 • skolefritidsordninger
 • klubber
 • den kommunale sundhedstjeneste
 • myndighedsrådgivere
 • pædagogisk psykologisk rådgivning
 • behandlingstilbud til børn og unge og deres familier
 • den kommunale tandpleje
 • døgninstitutioner
 • socialpædagogiske opholdssteder
 • plejefamilier

Opvækst og Læring

Børn og Unge

Faaborgvej 19
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Borger: Send sikkert

Virksomhed: Send sikkert 

Åbningstider:

Mandag 8.00 - 14.00
Tirsdag 8.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag 8.00 - 15.30
Tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30