El og varme

Individuelle anlæg til forsyning af el og varme, kan kræve en tilladelse. Læs mere om regler og hvilke tilladelser du skal søge.

Mange ansøgninger om anden energi- og opvarmningsanlæg kan ske gennem den digitale byggeansøgningsportal www.bygogmiljoe.dk

Luk alle
Åben alle

Byg og Miljø giver dig mulighed for at ansøge om byggetilladelser og miljøgodkendelser.


Når du opretter en ansøgning får du overblik over hvilken dokumentation, der skal udfyldes og indsendes. Efter du har indsendt, får du besked når der er nyt i din sag.

Ansøg gennem www.bygogmiljoe.dk

Etablering eller ændring af fyringsanlæg for biobrændsel kan kræver en byggetilladelse, blandt andet afhængig af størrelse og placering.

Lovgivning

Biobrændselsfyrede centralvarmekedler, der opstilles i eller ved en bygning, der er omfattet af byggelovgivningens krav, skal installeres, så der er et tilfredsstillende brandsikkerhedsniveau. Biobrændsel er fx træ, brændselspiller, træfils, korn og tilsvarende faste og findelte biobrændsler.

Lovgivningen for biobrændselsfyrede centralvarmekedler findes i Bygningsreglementet og Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.


Anlæg, der ikke kræver byggeansøgning

Opstilling af fyringsanlæg i mindre bygninger (under 50 m²), fritliggende enfamilieshuse og sammenbyggede enfamilieshuse med mere end 2 boliger kan ske uden byggetilladelse, såfremt opstillingen ikke medfører udvidelse af etagearealet eller væsentlige anvendelsesændringer.

Udskiftning af et eksisterende fyringsanlæg kan ske uden, at der søges om tilladelse, såfremt arbejdet er i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet og anden lovgivning.

Selvom dit anlæg ikke kræver byggetilladelse, så skal du overholde nedenstående krav, og skorstensfejeren skal godkende anlægget inden ibrugtagning.


Anlæg, der kræver byggeansøgning

  • Opstilling af fyringsanlæg i større udhus bygninger (over 50 m²).
  • Opstilling af fyringsanlæg i eksisterende bygninger, hvor der foretages større bygningsmæssige ændringer.
  • Opstilling af fyringsanlæg i forbindelse med erhverv.


Registrering i BBR

Ændringer i energiforsyningen skal altid meddeles til BBR (Bygnings- og Boligregistret).


Brandmæssige krav


Generelle krav


I fyrrum må der maksimalt opbevares 5 m³ biobrændsel, forbrugslager og brændselsmagasin tilsammen. Findelt oplag må ikke ligge løst, men skal opbevares i sække, silo eller lignende.
Større oplag skal adskilles brandmæssigt fra fyringsrummet. Et eventuelt transport system igennem væg/loft til fyrrum skal sikres med en cellesluse eller er brandspjæld.
Fyrrummet skal holdes ryddeligt og gulvet holdes fri for løst brændsel, støv og aske/affald.
I fyrrum bør der være slukningsmidler, i form af en vandhane eller en trykvandslukker/håndsprøjte. For fyringsanlæg over 60 kW skal der installeres en lettilgængelig ¾” vandhane med slange klar til brug. Slangen bør forsynes med strålespids.


Anlæg opstillet i bygning


For anlæg op til 120 kW.
Fyringsanlæg må ikke opstilles i rum med letantændeligt oplag.

Fyrrummet skal adskilles fra andre rum med bygningsdele udført som (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-60], det der hedder brandsikker konstruktion i mindst 60 minutter. Døre til fyrrummet som ikke fører direkte til det fri skal udføres som mindst EI230-C [BD30] branddør.

Fyrrummet bør have et oplukkeligt vindue, hvis der ikke er dør direkte til det fri.

De indvendige overflader må ikke bidrage til en brand- eller røgudvikling, og skal derfor udføres som beklædningsklasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1], gips, eternit, træbeton, o.lign.

Hvis der er tale om 1-etagers bygninger med brandceller på indtil 1000 m2, eller småhuse – kan kravet nedsættes til en beklædningsklasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2], træplader.

Afstandskravet for brændselskammeret er 500 mm til vægge og lofter.

Gulvet under fyringsanlægget skal bestå at et ubrændbart materiale, 300 mm ud fra siderne og 500 mm ud foran kedlen.

Området omkring fyret skal holdes frit, så det uhindret kan renses og betjenes.

Der henvises generelt til den CE-mærkning, der er udarbejdet for alle nye ildsteder.

Anlæg opstillet i det fri eller under åben overdækning

For anlæg op til 120 kW.

Der må ikke oplagres letantændeligt oplag under en åben overdækning.

Overfladerne under overdækningen skal udføres som beklædningsklasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1], gips, eternit, træbeton, o.lign.

Halmfyringsanlæg

Ovenstående tekst behandler ikke halmfyringsanlæg, da lovgivningen på dette område er væsentlige mere kompleks og i alle tilfælde kræver en byggeansøgning.

Links

Byg og Miljø - digital byggeansøgning

Forbrugerne i Faaborg-Midtfyn Kommune forsynes med energi fra et net af små og mellemstore kraftvarmeværker. Den kollektive varmeforsyning dækkes af fjernvarmeselskaber.

Der kan rettes henvendelse til de forskellige varmeselskaber på følgende adresser:

Få et overblik over regler for opstilling af husstandsvindmøller, og hvordan du søger en tilladelse.

Definitionen på en husstandsvindmølle

En husstandsvindmølle er planmæssigt defineret ved en enkeltstående vindmølle med en totalhøjde på under 25 meter. Vindmøllen opstilles i tilknytning til eksisterende bebyggelse - typisk i landzone.


Støjkrav til husstandsvindmøller

Vindmøller må ikke støje mere end de grænser, der står i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Der er både grænser for almindelig støj fra vindmøller og for lavfrekvent støj:
• Boligområder, sommerhusområder og lignende: 39 dB (ved 8 m/s) og 37 dB (ved 6 m/s).
• Nabobeboelse i det åbne land: 44 dB (ved 8 m/s) og 42 dB (ved 6 m/s).

For begge ovenstående kategorier er grænsen 20 dB for lavfrekvent støj både ved 6 og 8 m/s. Grænsen for lavfrekvent støj gælder for det beregnede indendørs støjniveau.


Husstandsvindmølle i landzone

Placering af en husstandsvindmølle i landzone kræver en landzonetilladelse.

Ved behandling af landzonesagen skal der tages hensyn til nabobeboelse og øvrige interesser til anvendelsen af det åbne land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrug.
Udfyld ansøgningsskemaet under selvbetjening og send det sammen med en tegning, som viser placering, højde og udformning af vindmøllen. Der skal være vedlagt dokumentation for, at vindmøllen kan overholde støjkravene. Ejer skal underskrive ansøgningen eller vedlægge en fuldmagt.


Vindmøller kræver byggetilladelse

Ved en vindmølle i landzone, skal der være meddelt landzonetilladelse til vindmøllen, inden byggesagen kan behandles.
Indsend din ansøgning om vindmølle via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet en tegning, som viser placering, højde og udformning af vindmøllen. Der skal være vedlagt dokumentation for, at vindmøllen er teknisk godkendt. Ejer skal indsende byggeansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.


Husstandsmøller jfr. definitionen i redegørelsen kan opstilles efter en konkret afvejning i forhold til andre interesser, såfremt:
• møllerne placeres mindst 150 m fra nabobebyggelse og disses udendørs opholdsarealer og højst 20 m fra bebyggelse på egen grund, og
• opstillingen ikke strider mod de kommunale retningslinjer i øvrigt.


Se også Kommuneplan for Faaborg-Midtfyn Kommune


Mere information
Bygningsreglementet
Find en lokalplan
Teknisk godkendelse af vindmølle

Links


Byg og Miljø - digital byggeansøgning

Ansøgning om landzonetilladelse

Jordvarme en en god mulighed for mange boligejere og ofte kan der spares meget på udgiften til varme.

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse ved Faaborg-Midtfyn Kommune. Ansøg digitalt via www.bygogmiljoe.dk

Ansøg om etablering af jordvarmeanlæg


Ansøgningen skal vedlægges et kortbilag over placeringen af jordslangerne på din ejendom. Du kan benytte dig af Webkort til at udskrive et grundkort. I kortet kan du søge på adresse eller matrikel og udskrive dit kortbilag.

Hvis du samtidig skal opføre en ny bebyggelse, bygge til en eksisterende bebyggelse eller ændre i en bygnings anvendelse, skal du være opmærksom på, at jordvarmetilladelsen ikke fritager dig fra indhentning af byggetilladelse eller andre relevante tilladelser i forbindelse med jordvarmeanlægget.

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder bl.a., at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske. Du skal meddele Faaborg-Midtfyn Kommune, at jordvarmeanlægget sløjfes.


Love og regler

Hvis mere end 50 procent af opvarmningen din bolig eller sommerhus, sker med en varmepumpe eller elvarme, har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

På de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug er der ingen reduktion i elafgiften. Her betaler du derfor fuld elafgiftssats. På elforbrug over 4.000 kWh betales 1 øre/kWh inkl. moms.

For at få reduktion i elafgiften er der følgende betingelser, som skal være opfyldt:
• Din bolig er en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug, der primært bliver opvarmet med el.
• Din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som helårshus eller sommerhus med el som primær opvarmning.
• Din bolig er registreret hos os som opvarmet med jordvarme, varmepumpe eller elvarme.


Sådan gør du:

  • Når installation af elopvarmning er sket, skal du registrere ændringen i BBR. bbr.dk/ret
  • Herefter skal du have et ansøgningsskema fra dit elselskab, som du selv udfylder, og efterfølgende sender til Faaborg-Midtfyn Kommune på teknik@fmk.dk
  • Kommunen underskriver din ansøgning og sender den retur til dig, hvorefter du selv sender underskrevet ansøgning til dit elselskab.

Vær opmærksom på at reduktion i elafgift IKKE gives med tilbagevirkende kraft. Det er dato for hvornår dit elselskab registrerer ændringer gennem dokumentation fra BBR, der gælder.

Elforsyningen i kommunen varetages af 2 elselskaber. Markedet for el er frit, så enhver selv kan vælge leverandør, men nettarif, afgift, m.v. skal stadig afregnes med det elselskab der forsyner det aktuelle område.

Elnettet i Faaborg-Midtfyn kommune drives af to elselskaber.

Energi Fyn
Sanderumvej 16
5250 Odense SV
Telefon: 70 13 19 00
energifyn@energifyn.dk


Midtfyns Elforsyning a.m.b.a.
Østre Ringvej 43
5750 Ringe
Telefon: 62 62 11 09
el@midtfynsenergi.dk

Du skal ikke ansøge om at skifte til naturgas, men du skal dog anmelde det til kommunen.

Hvis du skifter til naturgas fra en olietank, skal du huske at sløjfe olietanken og melde det til kommunen. Du kan bruge den samme blanket, som bruges at anmelde, at du er gået over til naturgas.

Hvis din ejendom fremover kun bliver varmet op med naturgas, skal du sørge for at give besked til skorstensfejeren.

Oliefyr, der bruger fossil brændsel skal skrottes. Det er et mål, at Danmark i 2050 kun bruger vedvarende energi.

Derfor har det siden 2013 ikke været tilladt at installere oliefyr i nybyggeri, og fra 2016 må du heller ikke installere oliefyr i eksisterende huse, hvis du kan få fjernvarme eller naturgas i stedet.

Det betyder også, at ca. 200.000 oliefyrsejere i Danmark har mulighed for at udskifte det gamle oliefyr med et nyt, fordi de bor i områder uden kollektiv forsyning.Rådgivning for ejere af gas- og oliefyr

Overvejer du at udskifte dit gas- eller oliefyr? Så kan du nu få gratis rådgivning om de varmekilder, du kan vælge i stedet.

SparEnergi, Telefon:  31 15 90 00, webside: www.sparenergi.dk

 

Inden du opsætter solceller og solfangere, så skal du sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen for din ejendom. Hvis du følger anvisningen på denne side, vil du i nogle tilfælde kunne betjene dig selv uden at skulle igennem kommunens sagsbehandling.


Store solenergianlæg

Store solcelle- og varmeanlæg er omfattet af andre regler. For eksempel kan et stort solcelleanlæg være lokalplanpligtigt.Solcelleanlæg der kræver byggetilladelse:

Generelle regler: Opsætning på terræn. Opsætning på tagkonstruktionen af erhverv, etagebolig eller landbrugsbygning.

I landzone: Opsætning på terræn kræver også en landzonetilladelse, hvor solcelleanlægget normalt skal placeres i tilknytning til ejendommens bebyggelse. Indsend din ansøgning om opsætning af solceller via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID. Ansøgningen skal være vedhæftet en tegning, som viser placering, areal og udformning af solcelleanlægget. Ejer skal underskrive ansøgningen eller vedlægge en fuldmagt.


Solcelleanlæg der ikke kræver ikke byggetilladelse...

Opsætning på eksisterende tagkonstruktion på enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus eller sommerhus.

Flade tage på boliger må have solcelleanlæg med en højde på op til 1,5 meter, uden at der skal søges byggetilladelse.

Solcelleanlæg på tagkonstruktionen skal overholde byggeretten, fx det skrå højdegrænseplan og mindst 2,5 meter til skel ved enfamiliehuse. Hvis byggeretten ikke kan overholdes, så kræver solcelleanlægget en byggetilladelse.


Ansøg om byggetilladelse


Ansøg om landzonetilladelse

Vær opmærksom på særlige forhold

Bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt

Din ejendom kan være omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Lokalplaner og byplanvedtægter har ofte bestemmelser om materiale og farve på taget samt refleksioner.

Solceller kræver en dispensation fra en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis der fx er følgende bestemmelser:

  • Det er en bevarende lokalplan eller byplanvedtægt, som skal sikre et bevaringsværdigt bygningsmiljø.
  • Lokalplanens intentioner er at sikre ensartet arkitektonisk udtryk i området.
  • Tagflader ikke må være blanke eller reflekterende.
  • Tagflader skal være bestemte materialer eller farver. Der kræves dispensation fra dette, når solcelleanlægget fylder mere end 75 % af den enkelte tagflade.

Ved ansøgning om dispensation skal du indsende den via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Dispensationsansøgningen skal være vedlagt en begrundelse, oplysninger om solcelleanlægget og tegning med placering. 

Integrerede solceller er ikke et anlæg ovenpå en eksisterende tagkonstruktion, men integreret i bygningskonstruktionen. Lokalplaner kan indeholde bestemmelser om dette.

Tinglyste servitutter på din ejendom

Du skal sikre dig, at der ikke er tinglyste servitutter på din ejendom, som kan forhindre opsætning af solcelleanlæg.

Oplysninger om tinglyste servitutter kan du finde ved Tinglysningen

Det er den påtaleberettigede, som du skal kontakte, hvis der er tinglyste servitutter.

Solcelleanlæg på fredet eller bevaringsværdig bygning

Solcelleanlæg må ikke opsættes på en fredet bygning uden tilladelse fra Kulturstyrelsen.

Bevaringsværdige bygninger i en lokalplan, byplanvedtægt eller registreret ved Kulturstyrelsen kræver en konkret vurdering af den enkelte ejendom, om der kan sættes solceller op. Du skal henvende dig til Byg, hvis bygningen er bevaringsværdig.

Find ud af om bygningen er fredet eller bevaringsværdig


Ejendom omfattet af strandbeskyttelseslinje

Hvis din ejendom omfattet af strandbeskyttelseslinje, så kræver det altid en tilladelse fra Kystdirektoratet, inden du kan sætte solceller op.  

Find placering af strandbeskyttelseslinjenHusk ændringer til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal ajourføres, når solcelleanlægget er sat op. Ved opsætning af solcelleanlæg, som ikke kræver byggetilladelse, skal ejer sende oplysninger om anlæggets areal, opførselsår, effekt i kW, fabrikat/type og tegning med placering.

Materialet sendes til mail teknik@fmk.dk eller adresse BYG, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.


Mere viden

Med en varmepumpe kan du spare energi i forhold til, hvis du opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.

Varmepumper udnytter energien fra omgivelserne i husets opvarmningssystem. Det vil sige, at pumpen tager varme fra f.eks. udeluft eller jord og overfører den til radiatorer eller gulvvarme eller blæser den direkte ind som varm luft.


Varmepumper på abonnement


For at gøre varmepumper attraktive for en større gruppe bygningsejere støtter Energistyrelsen udbredelsen af et nyt forretningskoncept, hvor varmepumper placeres fysisk hos de enkelte kunder, men ejes og drives af en virksomhed. Med konceptet undgår husejeren en stor investering, usikkerhed om varmeøkonomi og teknisk valg af varmepumpemodel, mens virksomhederne omvendt indgår aftale om betaling for varme i en nærmere fastsat årrække, som dækker udgifterne til indkøb og drift af varmepumpen. I princippet fungerer forretningskonceptet som en form for abonnementsløsning og byder på mange af de samme fordele som fjernvarme.

For at udbrede forretningskonceptet støtter Energistyrelsen fem virksomheder eller konsortier af virksomheder, som tilbyder salg af varme baseret på varmepumper til kunder udenfor fjernvarmenettet. Støtten dækker delvist virksomhedernes omkostninger til indkøb af varmepumper. Støtten er tildelt efter offentlig indkaldelse af ansøgninger og i overensstemmelse med EU´s statsstøtteregler.


5 myter om varmepumper

Myte 1: Varmepumper larmer – MEGET!

Vi kan ikke komme uden om, at lydniveauet er en af de mest sejlivede myter, og jo, varmepumper støjer – en smule. Niveauet er omtrent det samme som et normalt køleskab, og lyden høres kun, når varmepumpen kører. Derfor hører man den ikke indendørs og næsten heller ikke i sommeren, når vi er meget udenfor.


Myte 2: Varmepumper virker ikke, når det er er koldt!

Moderne varmepumper er meget effektive selv ved lave temperaturer. Varmepumpen virker typisk ned til udetemperaturer på -20 grader. Samtidig har den en el-patron til at supplere driften, når temperaturen rammer -7 grader. Så med Danmarks milde vintre, vil de lave temperaturer ikke påvirke varmepumpens evne til at opvarme dit hus.


Myte 3: Varmepumper bruger for meget energi!

Myten hænger igen sammen med udetemperaturen – hvis vinteren er hård skal varmepumpen bruge mere strøm, fordi el-patronen skal aktiveres. Og med de få dage om året, der er koldere end -7 grader i Danmark, udgør udgiften gennemsnitligt mindre end 1 % af det årlige varmeforbrug.

Myte 4: varmepumper virker kun i nye huse med gulvvarme!

En varmepumpe varmer huset op, ved at sende varmt vand igennem rør installeret i huset. Jo lavere vandets temperatur er, jo højere er effektiviteten, og derfor fungerer varmepumper bedst i huse med god isolering. Så længe huset er vel-isoleret og installationen er god virker varmepumpen også i ældre boliger.


Myte 5: Jordvarme er meget bedre end varmepumper!

De bedste varmepumper er i dag lige så effektive som jordvarmepumper. På kolde dage, er jordvarmepumpen bedre til at producere billig varme – og varmepumpen er bedre til at udnytte skiftende temperaturer. Den årlige effektivitet er den samme, og driftsøkonomien er næsten ens.


Mere viden

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40
Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet kl. 10.00-15.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.