Kvalitets­standard for Beskyttet beskæftigelse

Her får du informationer om beskyttet beskæftigelse. Denne kvalitetsstandard tager udgangspunkt i det kommunale serviceniveau fastsat af kommunalbestyrelsen og gældende lov på området. Kontakt oplysninger finder du nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden er godkendt af Socialudvalget den 19. april 2022.

Luk alle
Åben alle

Formålet med beskyttet beskæftigelse er at tilbyde beskæftigelse til dig under folkepensionsalderen, som på grund betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Deltagelse i beskyttet beskæftigelse skal styrke din arbejdsidentitet og livskvalitet.

Det er dine individuelle behov og ønsker i sammenhæng med kommunens serviceniveau og gældende lovgivning, der bestemmer ydelsens indhold og omfang.

Beskyttet beskæftigelse kan f.eks. bestå af:

• Udførelse af enkle afgrænsede arbejdsfunktioner, der kan udskilles fra mere omfattende produktionsforløb i     tilknytning til en virksomhed
• Egenproduktion
• Montage- og pakkearbejde
• Varetagelse af servicefunktioner i forbindelse med rengøring og service af udendørsarealer

Vi benytter primært kommunens egne tilbud, men du kan efter en individuel vurdering visiteres til et privat eller regionalt tilbud.

I Faaborg-Midtfyn har vi beskyttet beskæftigelse på:
• Montagen i Kværndrup
• Dagtilbud i Nr. Broby
• Kværndrupværkstederne

Du aflønnes i videst muligt omfang efter indsats. Hvis du er i individuel beskyttet beskæftigelse, aflønnes du ud fra enten en stykpris eller en vurdering af arbejdsintensitet.

Du skal selv afholde udgiften til din forplejning.

Du betaler selv udgiften til daglig befordring for de første 10 km. Din udgift til befordring kan dog ikke overstige 30 % af din indtjening ved beskyttet beskæftigelse efter skat. I dette tilfælde afholder Faaborg-Midtfyn Kommune de resterende befordringsudgifter, der ligger inden for den billigste befordringsmulighed.

 

Beskyttet beskæftigelse er til dig, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og:
• Er fyldt 18 år og under folkepensionsalderen.
• Som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
• Som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, herunder deltage i et tilbud om aktivering, revalidering, blive ansat i fleksjob eller i et job med løntilskud for førtidspensionister.

Det betyder, at mulighederne for at give tilbud om beskæftigelse efter beskæftigelsesloven og aktivloven skal være udtømte, før du kan bevilges beskyttet beskæftigelse.

vis du har behov for beskyttet beskæftigelse, kan du, eventuelt ved hjælp af dine pårørende, ansøge via Borger.dk, eller du kan kontakte Rådgivning og Visitation.

Du skal visiteres til beskyttet beskæftigelse. Sagsbehandleren vil sammen med dig vurdere, om du er i målgruppen til beskyttet beskæftigelse. Visitationen sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit funktionsniveau, og skal ses i sammenhæng med øvrige visiterede indsatser.
Oplysninger om sagsbehandlingstiden kan du finde på https://www.fmk.dk/om-kommunen/svarfrister-og-sagsbehandlingstid/

Når du er i dit beskyttet beskæftigelsestilbud, er det medarbejderne fra tilbuddet, der hjælper dig.

At du benytter dit beskyttede beskæftigelsestilbud i det omfang, du har aftalt med din sagsbehandler. Hvis omfanget af dit tilbud ikke længere matcher dine behov, skal du eller dit beskyttede beskæftigelsestilbud kontakte din sagsbehandler.
Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes pligt at følge op på den hjælp, som du modtager, og vurdere, om støtten fortsat passer til dine behov.

 

• At støtten løbende revurderes, så den har den ønskede virkning i forhold til dit behov

 

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Du kan kontakte din sagsbehandler på Socialområdet eller borgerrådgiveren, hvis du ønsker at klage.

Serviceloven § 103.

 

Vil du vide mere om at søge hjælp, pleje og støtte, er du velkommen til at kontakte:


Socialområdet
Rådgivning og Visitation
Faaborgvej 19
5854 Gislev

Tlf.: 7253 6000 (mandag til fredag kl. 9.00—12.00, undtagen onsdag)

E-mail: Sundhed@fmk.dk (Mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger – sikker post sendes via Borger.dk)

Kvalitetsstandarden er godkendt af Socialudvalget den 19. april 2022.